Privacy Statement

1Limburg gaat zorgvuldig om met de gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt 1Limburg zich aan de eisen zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het Privacy Statement geldt voor de website www.1Limburg.nl en de bijbehorende applicatie.

1Limburg vindt het belangrijk dat de dienstverlening die zij levert betrouwbaar is. Om de continuïteit te waarborgen en te zorgen dat gebruikers op de hoogte worden gehouden van de diensten van het tv-, radio-, en internetbedrijf verwerken wij (soms tijdelijk) gegevens van gebruikers. Deze gegevens worden normaliter niet verstrekt aan derden. Een voorbeeld van gegevens die 1Limburg verzamelt zijn bezoekersaantallen op de website. Op deze manier kan 1Limburg haar dienstverlening continu verbeteren. Om dit te realiseren maakt 1Limburg gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat geen persoonsgegevens en is enkel bedoeld om het gebruik van de site eenvoudiger te maken.

Heeft u bezwaren tegen het feit dat 1Limburg gegevens van u verwerkt? Dan kunt u gebruik maken van uw wettelijke rechten, zoals het recht op bezwaar. Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en in ons privacyreglement.

Verwerken van persoonsgegevens

1Limburg verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens indien dit wettelijk is toegestaan en de gegevens op een passende technische en organisatorische wijze (kunnen) worden beveiligd. De gegevens zullen worden verwerkt enkel voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. 1Limburg deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n). Uitzondering hierop is een van onderstaande situaties:

 1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening. Het delen van uw persoonsgegevens is soms nodig voor de dienstverlening van 1Limburg, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken voor 1Limburg uitvoert. Met deze partijen sluiten wij strenge overeenkomsten, om zo de veiligheid van de gegevens te kunnen waarborgen.
 2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak. Het delen van uw persoonsgegevens is soms (wettelijk) verplicht gesteld. Een voorbeeld hiervan is de informatiedeling bij het opsporen van strafbare feiten.
 3. Toestemming. In sommige gevallen vragen wij u als gebruiker van de diensten van 1Limburg uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt 1Limburg

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook foto's zijn persoonsgegevens. Bij 1Limburg hanteren wij zes categorieën van persoonsgegevens, afhankelijk van de dienst die u bij ons gebruikt. De zes categorieën zijn als volgt:

 1. Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.);
 2. Inbelgegevens (zoals het telefoonnummer,hoe vaak en wanneer u gebeld heeft);
 3. Ontvangen media (zoals foto's, filmpjes en berichten);
 4. Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen, donaties, veilingen, etc.);
 5. Klikgedrag en cookies (voor herkenning van de browser);
 6. Apparaat gegevens (zoals IP-adres, toesteltype, browser, etc.).

Persoonsgegevens via Sociale Media

1Limburg heeft een aantal sociale media-accounts: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin en Youtube. Dit doen wij omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen kan participeren in de nieuwsvoorziening. Bij de berichten die wij posten, kunt u reacties of 'likes' plaatsen. 1Limburg gebruikt deze gegevens (hoeveelheid reacties of likes) om het bereik van 1Limburg te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening.

Klikgedrag en cookies

​Naast de door u verstrekte gegevens, worden er gegevens verzameld over het bezoek aan onze website. Dit doen wij om twee redenen. De eerste reden is dat wij onze website zo optimaal mogelijk kunnen aanpassen op de voorkeuren van u als gebruiker, dit doen wij aan de hand van cookies. Daarnaast monitoren wij middels anoniem, strategisch onderzoek de belasting van de website. Voor een volledige toelichting over het gebruik van cookies door 1Limburg verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring.

Uw rechten

Onder de AVG zijn uw rechten als betrokkene aanzienlijk toegenomen. Wij staan achter deze verandering, omdat wij als 1Limburg graag zo transparant mogelijk willen werken. Wilt u gebruik maken van uw rechten dan helpen wij u hierbij. Het verzoek kunt u mailen naar het e-mailadres: privacy@l1.nl. Wij pogen u binnen twee weken antwoord te geven op uw verzoek. Na een maand zal uw verzoek daadwerkelijk zijn verwerkt in de systemen van 1Limburg en zullen eventuele wijzigingen in de gegevens zijn doorgevoerd. Wettelijk gezien kunt u gebruik maken van de volgende rechten:

 1. Recht op inzage (Artikel 15 AVG). U heeft het recht inzage te vragen in de gegevens die 1Limburg van u verwerkt. In een dergelijk verzoek kunnen wij u vertellen waarom wij bepaalde gegevens gebruiken, welke soorten gegevens wij verwerken, of wij de persoonsgegevens doorgeven aan derden en wat de bewaar- en/of archiveringstermijn van de gegevens is. Ook vermelden wij bij een dergelijk verzoek waar wij de gegevens vandaan hebben en (indien nodig) waarom het besluitproces geautomatiseerd is. Daarnaast kunt u, mocht u daar behoefte aan hebben, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Recht op rectificatie en aanvulling (Artikel 16 AVG). U heeft het recht om persoonsgegevens aan te vullen of te laten wijzigen. 1Limburg poogt altijd te zorgen voor correcte en volledige persoonsgegevens. Mocht 1Limburg de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal 1Limburg dit aan hen doorgeven.
 3. Recht op vergetelheid (Artikel 17 AVG). U heeft het recht 1Limburg te verzoeken om uw gegevens te wissen. Echter geldt dit recht niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:
  • (A) 1Limburg heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
  • (B) U wil uw uitdrukkelijke toestemming intrekken, die u op een eerder tijdstip aan 1Limburg heeft verleend.
  • (C) U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 1Limburg. Er geldt op basis van Artikel 21 AVG een absoluut recht van bezwaar op direct marketing. Daarnaast is er een relatief recht van bezwaar wat inhoudt dat uw belangen zwaarder wegen dan die van de organisatie.
  • (D) De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat 1Limburg geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
  • (E) De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen. Na deze 'bepaalde' tijd is 1Limburg verplicht uw gegevens te wissen.
  • (F) U bent jonger dan 16 jaar oud en de persoonsgegevens zijn direct bij u verzameld, bijvoorbeeld via de website of app van 1Limburg.
 4. Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG). U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Echter geldt dit recht niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht van toepassing:
  • (A) De gegevens zijn mogelijk onjuist.
  • (B) De verwerking van persoonsgegevens vindt onrechtmatig plaats, bijvoorbeeld omdat 1Limburg geen wettelijke grondslag heeft voor de verwerking.
  • (C) 1Limburg heeft uw gegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
  • (D) U maakt bezwaar.
  • Mocht 1Limburg de onjuiste of onvolledige gegevens hebben gedeeld met een derde partij, zal 1Limburg dit aan hen doorgeven.
 5. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U heeft het recht om 1Limburg te verzoeken een 'menselijke blik' te werpen op een geautomatiseerd proces. U heeft het recht om tegen een geautomatiseerd besluit in bezwaar te gaan
 6. Recht op overdraagbaarheid (Artikel 20 AVG). U heeft het recht om de gegevens die wij van u bezitten te ontvangen, om deze vervolgens te delen met een vergelijkbare dienstverlener. Ook kunt u aan 1Limburg vragen om de gegevens direct te delen met de andere organisatie.
 7. Recht van bezwaar (Artikel 21 AVG). U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 1Limburg. U kunt van dit recht gebruik maken indien 1Limburg dit doet op basis van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang. Wanneer u gebruik maakt van uw recht van bezwaar stopt de gegevensverwerking per direct. 1Limburg stelt in dit geval ten tijde van het onderzoek een procedure van Beperking van de Verwerking.

Heeft u geen e-mailaccount of bent u niet in staat ons te mailen? U kunt altijd gebruik maken van de voorbeeldbrieven zoals voorgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze brieven zijn te vinden via onderstaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven

1Limburg behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van het privacy beleid. Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn naar aanleiding van bovenstaand Privacy Statement kunt u deze mailen naar: privacy@l1.nl.

Laatst geüpdatet: juni 2018.