Moreel kompas provincie kan beter

Gouvernement in Maastricht. © iStock
Limburg is goed op weg, maar de integriteitsaanpak kan nog veel beter. Tot die conclusie komt de Zuidelijke Rekenkamer die alle 13 onderzoeken over integer handelen en de bestuurscultuur van de afgelopen twee jaar in onze provincie in samenhang bestudeerde.
De eerdere onderzoeken hadden onder meer betrekking op het handelen van oud-gedeputeerde Ger Koopmans en oud-gedeputeerde Herman Vrehen als directeur van natuurorganisatie IKL. Door alle ophef en commotie trad in april 2021 het voltallige college van GS af, inclusief gouverneur Theo Bovens. Er was nergens sprake van strafbare feiten, maar de schijn van belangenstrengeling was wel vaker in het geding.

Sterke motivatie

De Zuidelijke Rekenkamer heeft nu alle onderzoeken in samenhang onderzocht en komt tot de conclusie dat het provinciebestuur op de goede weg is. "De rekenkamer ziet een sterke motivatie bij de huidige gouverneur, het huidige college van Gedeputeerde Staten en het huidige directieteam om te leren van de integriteitskwesties die de afgelopen twee jaar zijn onderzocht en te werken aan een nieuwe bestuurscultuur."

Moreel kompas

Toch kan het nog veel beter. In het rapport Gezagwaardig Limburgs bestuur staan tientallen aanbevelingen. Een van de kritiekpunten is dat de eerdere onderzoeken veel te veel gericht waren op de formele juridische werkelijkheid: klopt het volgens alle wetten en regels. Die deugde misschien wel, maar te weinig werd er gekeken naar het moreel-ethisch handelen. "In de moreel-ethische benadering staat reflectie op de innerlijke motivatie centraal: was dit het goede om te doen, los van al dan niet bestaande regels?"

Tegenspraak

Daarnaast is er nog steeds te weinig tegenspraak en tegenwicht in het provinciehuis. En dat kan weer leiden tot machtsmisbruik en belangenverstrengeling. Wat zijn de alternatieven, is er voldoende transparantie over alle feiten en is het wellicht een optie om juist ook het tegenovergestelde te onderzoeken? Volgens de onderzoekers speelt dit probleem niet alleen in onze provincie. "Dat tegenwicht en tegenspraak in de praktijk moeilijk is, is dus niet uniek voor Limburg. Het vraagt om een veilige omgeving, moed en onderlinge steun."

Transparant

Een ander punt van kritiek is de uitvoering en de vastlegging van integriteitsonderzoeken. Er wordt te weinig informatie gegeven en het is te weinig transparant. Zo is bij drie onderzoeken naar integriteit geen rapport opgesteld of niks openbaar gemaakt. Dus concludeert de rekenkamer: "Transparantie en verantwoording inclusief bijbehorende communicatie, kunnen bijdragen aan een meer positieve beeldvorming over het handelen van de provincie."