Geen absolute bescherming mogelijk tegen hoogwater

Hoogwater in Brommelen, 16 juli 2021 © Jean-Pierre Geusens
Kennisinstituut Deltares heeft de resultaten van de watersysteemanalyse in Limburg gepresenteerd. Meest opvallende bevinding is dat toekomstige overlast niet altijd te voorkomen is.
Dat maakt Deltares donderdag bekend naar aanleiding van een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg en Waterschap Limburg. Voor het onderzoek heeft Deltares zich gefocust op de stroomgebieden van de Geul, de Roer en de Geleenbeek.

Hoogwater 2021

De aanleiding van het onderzoek was het hoogwater dat Limburg in de zomer van 2021 teisterde. Belangrijkste vuistregel in het rapport is dat de overlast nooit volledig voorkomen kan worden. Wel kan door het nemen van de nodige maatregelen de schade en overlast beperkt worden.

Water vasthouden

Een van de belangrijkste maatregelen die de provincie dient te nemen is dat water langer moet worden vastgehouden bij de bron: daar waar het water terecht komt. Dat kan al gebeuren door landgebruik anders in te richten, dus door bijvoorbeeld minder wegen te verharden en te zorgen voor meer natuur. Huizen die regenwater zelf afkoppelen kunnen ook bijdrage aan die maatregelen.

Bergen van water

Door naast beken ruimte te creëren waar water kan worden opgevangen blijft het in zekere zin dus ook langer bij de bron. Zo wordt er bijvoorbeeld geadviseerd meer ruimte te creëren bij kleine bovenstroomse beken. Een andere manier zou het aanleggen van drempels in het beekdal zijn. Hiermee wordt water langer vastgehouden voor het naar een dorp of stad stroomt.

Bouwlocaties

Deltares legt ook uit dat er niet alleen ingezet kan worden op fysieke maatregelen. Inzetten op gevolgbeperking wordt ook geadviseerd. "Bijvoorbeeld door niet, of op een aangepaste manier, te bouwen op locaties die en vergrote kans hebben op wateroverlast.

Extremer weer

Gedeputeerde Lia Roefs is blij met de geleverde resultaten. "Een belangrijke aanbeveling is om verder te kijken dan het watersysteem. We moeten ook kijken naar de ruimtelijke ordening", legt ze uit. "Ook is het belangrijk dat we in de toekomst leren omgaan met extremer weer."
Waterschap Limburg laat weten dat de typen maatregelen verder verkend moeten worden. "Het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) gaat de aanbevelingen verder uitwerken om te komen tot een gerichte aanpak."