Twee derde landelijke beverrattenvangst in Limburg

De beverrat heeft duidelijk zichtbare snijtanden die oranje van kleur zijn. © iStock
Van de 1131 beverratten die afgelopen jaar in Nederland werden gevangen, kwam tweederde in Limburg in een klem of vangkooi terecht. Op de dieren wordt gejaagd met de bedoeling de uitheemse diersoort uit Nederland te verbannen. Twee derde van alle dieren werden in Limburg gevangen.
Wel ving Waterschap Limburg afgelopen jaar minder beverratten dan in 2021. Dit aantal nam met 4,6 procent af tot 769.

Gevaar voor dijken

De bever- en muskusratten komen van nature niet in Nederland voor; ze zijn hier door menselijk handelen beland. Ze vormen volgens de Unie van Waterschappen een bedreiging voor de dijken en biodiversiteit in het riet. De ratten graven namelijk holen en gangen waardoor verzakkingen kunnen ontstaan in dijken en kades. Dat is een risico voor de waterveiligheid.
Ook zijn ze een bedreiging voor de biodiversiteit. "Ze eten planten als riet en lisdodde weg, en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben", stelt de unie.

Terugdringen naar de grens

Het is de bedoeling dat de muskus- en de beverrat volledig uit Nederland worden verdreven. Door in het grensgebied muskus- en beverratten te vangen voor ze verder landinwaarts kunnen komen, wordt geprobeerd het binnenland zo snel mogelijk muskusratvrij te krijgen.
Bij de beverrat is dat al gelukt. Ruim 95 procent van de vangsten vindt plaats direct langs de grens met Duitsland. Als gevolg van de zachte winters en een minder goed georganiseerde bestrijding is de beverratpopulatie in ons buurland nog steeds omvangrijk.

Muskusratten

Vorig jaar zijn er 1682 muskusratten gevangen in Limburg. Dat is 27,3 procent meer dan de 1321 in het jaar ervoor. Ook landelijk is een stijging te zien. Er werden in totaal 48.447 muskusratten gevangen; een stijging van 8 procent ten opzichte van 2021.

Verschillen tussen ratten

De muskusrat is kleiner dan de beverrat. Zijn kop is stomp en gaat ongemerkt over in het lichaam dat kort en gedrongen is. De poten zijn kort en de staart is bijna even lang als zijn lichaam. De beverrat heeft duidelijk zichtbare snijtanden die oranje van kleur zijn. Ook heeft hij duidelijke witte snorharen.