Limburg beter voorbereid op overstromingen

Hoogwater in Gulpen, 14 juli 2021 © Orange Media
Limburg is beter voorbereid op overstromingen, zoals die in de zomer van 2021. Dat blijkt uit het Rampbestrijdingsplan Hoogwater of RBP, dat vanaf deze week van kracht is.
Nieuw in het RBP is dat voortaan niet alleen gekeken wordt naar de Maas, maar ook naar risicovolle zijrivieren en beken. Tijdens de watersnoodramp vorig jaar bleek namelijk dat met die beken en zijrivieren te weinig rekening was gehouden. Er is immers een samenhang tussen het stijgende water in de zijrivieren en het hoogwater van de Maas, bleek in juli 2021. Daar wordt voortaan beter op gelet.

Terugslag

"Veel neerslag kan dan leiden tot zowel hoogwater in de Maas, als in de zijrivieren welke uitmonden op de Maas", beschrijft het RBP. "Wanneer zich een gelijktijdige situatie voordoet van hoogwater in de Maas e´n de zijrivieren, kan zich 'terugslag' voordoen. In dat geval kan de zijrivier haar water niet uitmonden in de Maas, waardoor het zich in de riviermonding ophoopt. Hierdoor ontstaat terugslag en zal de waterstand in de zijrivier zich stroomopwaarts verder ophogen."

Kaart

Het Waterschap Limburg heeft om die reden in kaart gebracht bij welke beken en zijrivieren het risico op overstromingen het grootst is. In de nieuwe aanpak zijn afspraken gemaakt hoe instanties elkaar en inwoners sneller en beter kunnen informeren als het water snel stijgt in de beken en rivieren.

Dijkdoorbraken

Daarnaast gaat de nieuwe aanpak meer aandacht geven aan het risico van dijkdoorbraken. Ook daarbij is geleerd van de zomer 2021, toen een dijk op breken stond. Verder wordt in de nieuwe aanpak beschreven wie waarvoor precies verantwoordelijk is, omdat nogal wat instanties met elkaar samenwerken en duidelijk moet zijn wie de leiding heeft.