Weinig controle Limburg op bedrijven om milieu en veiligheid

Chemelot. © Jean-Pierre Geussens
De provincie Limburg houdt relatief weinig toezicht op bedrijven die al een verhoogde kans op milieuverontreiniging of zware ongevallen hebben. Daardoor worden veel overtredingen gemist.
Dat concludeert de Zuidelijke Rekenkamer op basis van onderzoek naar Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van de provincie Limburg.

Verantwoordelijk

De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van VTH bij 212 bedrijven. Het gaat specifiek om bedrijven met een verhoogde kans op milieuverontreiniging (Wabo) en alle bedrijven die werken met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen (Brzo-bedrijven).
Van de ruim 200 bedrijven liggen er zo'n 60 op het Chemelot-terrein in SittardGeleen.

Minimale invulling

Uit het onderzoek blijkt dat de provincie een minimale invulling geeft aan de controle van de VTH. Dit is belegd bij de RUD Zuid-Limburg die verantwoordelijk is voor bedrijven in de hele provincie. Strikt genomen handelt de provincie niet onrechtmatig, maar de minimale inzet leidt wel tot kwetsbaarheden volgens de Zuidelijke Rekenkamer. Zo wordt een groot aantal overtredingen bij de bedrijven niet geconstateerd. Daardoor staan de doelstellingen van de provincie met betrekking tot een voortreffelijke woon- en leefomgeving onder druk.

Twijfels

Hoewel de provincie in principe voldoet aan de wettelijke toezichtnormen houdt Limburg in vergelijking met andere provincies relatief weinig toezicht. Ook betwijfelt de Zuidelijke Rekenkamer of de wettelijke normen van de jaarlijkse Wabo-controle bij bedrijven met een hoog milieurisico dit jaar überhaupt gehaald zijn.

Handhaving dwangsommen

Uit het onderzoek komt bovendien naar voren dat de strafrechtelijke handhaving na een overtreding niet op niveau is. Zo zijn er bij de RUD Zuid-Limburg nog geen buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) actief om daadwerkelijk boetes uit te delen en proces-verbalen op te stellen.
Ook de processen voor het opleggen en innen van dwangsommen is niet op orde waardoor het overgrote deel van de kosten hiervan niet bij de betrokken bedrijven geïnd is door de provincie.

Chemelot

De provicie heeft aparte toezichtsnormen opgesteld voor bedrijventerrein Chemelot, maar deze zijn volgens het onderzoek over het algemeen niet strenger dan bij bedrijven buiten Chemelot.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in 2018 aanbevolen om voor de veiligheid op het terrein te streven naar hogere veiligheidsniveaus dan wettelijk vereist. Hoewel de provincie daarover verschillende visies en adviezen heeft opgesteld, heeft dit tot nu toe niet geleid tot strengere eisen voor de uitvoering van VTH op Chemelot.
De provincie is nog wel in overleg met de betrokken partijen om dit op te pakken.