Kurkdroge zomer noopt tot extra maatregelen voor 2023

Een boerenstuw om water vast te houden © Waterschap Limburg
Hoe kunnen we zorgen dat de natuur minder te lijden heeft onder de droogte? Waterschap Limburg hoopt met een aantal maatregelen de gevolgen van een extreem droge zomer zoals dit jaar voor te zijn.
Door de kurkdroge zomer kwamen beken droog te staan en daalden de grondwaterstanden.

Water sparen

Ondanks dat de beken nu weer redelijk gevuld zijn en de grondwaterpeilen beginnen te herstellen, vindt het waterschap het nodig om drie maatregelen te treffen om beter bestand te zijn tegen eventuele droogte in 2023. Het is van belang dat er nog veel water gespaard wordt om de bodemvoorraad goed aan te vullen.

In winterstand

Daarom worden de stuwen verhoogd. Normaal worden die in oktober verlaagd in de winterstand. De afgelopen twee jaar bleven de stuwen al in de winterperiode hoog staan, maar het waterschap wil nog een stapje verder gaan. Zo wil de organisatie zoveel mogelijk stuwen 15 tot 20 centimeter boven deze winterstand zetten.

Voldoende grondwatervoorraad

Ook wordt een beroep gedaan op agrariërs om het water in het voorjaar langer vast te houden als op 1 maart de grondvoorraad nog niet voldoende is aangevuld. Dat kunnen ze dan doen door de boerenstuwen of peil gestuurde drainages hoog te houden.

Natter maken

Verder start het waterschap enkele pilots om de grond natter te maken. Dat wordt gedaan in overleg met de LLTB en instanties die terreinen in beheer hebben. Het idee is om bijvoorbeeld extra water in een natuurgebied op agrarische gronden te laten lopen. Dat moet dan gemonitord worden om te zien of het genoeg oplevert.

Herstel ondiepe grondwatervoorraden

Het waterschap geeft aan dat het vooral belangrijk is dat de ondiepe grondwatervoorraden worden hersteld. Dat is cruciaal om de beken op langere termijn te kunnen voeden. Ook zorgt het ervoor dat de landbouw en natuur aankomend groeiseizoen genoeg bodemwater hebben.

Aangepast maaibeheer

Andere maatregelen die al sinds 2018 worden getroffen, worden ook nu weer ingezet. Het gaat dan om een aangepast maaibeheer en stuwen die hoog blijven staan. Vorig jaar kreeg Midden-Limburg er 200 stuwen bij.
Toch konden de al getroffen maatregelen niet voorkomen dat de beken dit jaar droogvielen en er knelpunten waren in diverse beeksystemen. De nieuwe, aanvullende maatregelen moeten de problemen een volgende keer verminderen of zoveel mogelijk voorkomen.