Streep door vergunning bioraffinagefabriek Grubbenvorst

De bioraffinaderij in Grubbenvorst moet mest omzetten in energie © Istock
Er komt voorlopig geen bioraffinagefabriek Grubbenvorst. De provincie moet eerst de omgevingsvergunning voor de installatie opnieuw beoordelen.
Dat oordeelt de Raad van State (RvS) nadat een belangenvereniging en omwonenden beroep hadden aangetekend.

Stank

Zij verzetten zich tegen de komst van de bioraffinagefabriek, die mest en andere organische materialen omzet in biogas. Volgens hen zou deze leiden tot verkeershinder en stank- en geluidsoverlast. Daarnaast twijfelen zij of het energieverbruik opweegt tegen de energieopbrengst van de installatie.

Twee tikken op vingers

De RvS oordeelt nu dat de provincie op twee punten niet juist heeft gehandeld. Op de eerste plaats is er geen milieueffectrapport opgemaakt, dat wel nodig is om de effecten van de installatie op de omgeving helder te krijgen. Daarnaast heeft het bedrijf dat de installatie wil bouwen wijzigingen doorgevoerd nadat het ontwerpbesluit door de provincie was goedgekeurd.

Inzage

Het gaat om de bouw van een 'ontvangsthal' van 42 bij 35 meter met een hoogte van negen meter. De RvS oordeelt dat het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met deze wijziging opnieuw bij de gemeente Horst aan de Maas ter inzage had moeten komen, voordat deze kon worden goedgekeurd.

Verrast

De provincie Limburg laat weten 'verrast' te zijn door de uitspraak van de RvS. Voor mestverwerking zou namelijk geen milieueffectrapport nodig zijn. Maar de RvS oordeelt dat het hier om een "geïntegreerde chemisch installatie" gaat die de mest verwerkt, waar andere eisen voor gelden. Waaronder dus een milieueffectrapport.

Lozingsvergunning

Het is niet de eerste klap die het project krijgt door een uitspraak van de RvS. In april werd ook de lozingsvergunning voor de beoogde fabriek vernietigd. Volgens de Raad van State kon niet worden uitgesloten dat de waterkwaliteit van de beek waarop geloosd wordt, wordt aangetast. Het Waterschap moet hier eerst een nieuw onderzoek naar doen.