Wat is de nieuwe coalitie van plan met Roermond?

Presentatie coalitieakkoord Roermond © Jean van Hoof (L1)
De nieuwe coalitie van Roermond heeft vrijdagmiddag het akkoord gepresenteerd waarmee de nieuwe wethouders aan de slag gaan. Wat zijn de speerpunten van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR), GroenLinks, VVD en PvdA?
Wonen, werken en welzijn zijn in ieder geval belangrijke onderdelen van het coalitieakkoord dat is gedeeld met de inwoners van Roermond.

Woningbouw


Net als in heel veel andere gemeenten neemt de bouw van nieuwe woningen een belangrijke plaats in. Het nieuwe college komt met een plan van aanpak waarbij een deel van de te bouwen huizen in het lagere huur- en koopsegment moet worden gerealiseerd.
Ook wordt onder meer gedacht aan tiny houses, wonen boven winkels, woningsplitsing en het omvormen van leegstaande winkels tot woningen.

Stadspark

In het coalitieakkoord wordt verder de aanleg van een nieuw stadspark aangekondigd, een modern stationsgebouw en een meer autoluw centrum met duurzame stadsdistributie. Iedere wethouder wordt ook verantwoordelijk voor een aantal wijken en er wordt gestart met een centrumplan voor Swalmen.

Overlast

Afgesproken is ook dat vormen van overlast zoals in de omgeving van sportparken en hangplekken en de twee coffeeshops daadkrachtig worden aangepakt. Net als afvaldumping en verloedering van leegstaande panden. Er gaat ook gekeken worden naar een andere plek voor de coffeeshops.

Andere afspraken

Het reactiveren van de historische goederenspoorlijn IJzeren Rijn blijft ook voor de nieuwe coalitie onbespreekbaar, net als iedere andere variant op Roermonds grondgebied. Op sociaal gebied wordt bekeken of voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) inkomensafhankelijk kunnen worden gemaakt. "Ons uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen en iedereen de juiste zorg krijgt", zo staat er.

Basisbanen

Er komen ook een proef met zogeheten basisbanen voor mensen voor wie regulier werk niet haalbaar is. Zo’n baan zorgt onder andere wel voor een vast inkomen en bevordert de sociale integratie, zo de coalitie. Mensen met een bijstandsuitkering krijgen minimaal één keer per jaar een begeleidingsgesprek.
De huidige drie kinderwijkraden willen de vier partijen uitbreiden naar elke basisschool. Ook beloven zij meer aanplant van groen in de binnenstad, wijken en kernen en op korte termijn het beperken van hittestress en het nemen van klimaatmaatregelen. Er komen geen zonneweides en/of windmolens in het schaarse groen en op landbouwgrond.

Participatie en centraal stellen van de burger

Meer participatie en het centraal stellen van de burger bij beleid en uitvoering worden, is ook een centrale leidraad in het coalitieakkoord. "Wij sturen niemand van het kastje naar de muur. In onze manier van werken gaan we uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen en wij staan voor dienstverlening met een menselijke maat", zo valt te lezen. Bij moeilijke of pijnlijke beslissingen is er altijd de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek.
Om dat te realiseren moet wel de ambtelijke organisatie flink versterkt worden en zonodig op een andere manier ingericht.