Nederweert: 'Coalitieakkoord bewust niet dichtgetimmerd'

V.l.n.r. kandidaat-wethouders Robert ten Kate (CDA), Carla Dieteren (JAN) en Jorik Franssen (de Nederweerter VVD). © gemeente Nederweert
De coalitiepartijen CDA, JAN en VVD in Nederweert hebben bewust een akkoord op hoofdlijnen gesloten. "Nederweert is niet gebaat bij een dichtgetimmerd programma", zo staat in het coalitieakkoord dat de titel 'Goed voor Elkaar' heeft gekregen.
Het coalitieakkoord is donderdag officieel gepresenteerd.

Open voor inbreng

CDA, JAN en VVD zeggen bij de uitvoering van hun beleid open te staan voor de inbreng van inwoners, bedrijven, verenigingen en andere organisaties. Maar ook voor de inbreng van andere partijen in de gemeenteraad. "Daarbij zoeken we juist actief die mensen op die we nu nog niet zo goed bereiken, of die niet zijn vertegenwoordigd door een vereniging of organisatie. In een gemeenschap als de onze doet elke mening en elk idee ertoe", zo staat in het coalitieakkoord.

'Topprioriteit'

Wonen wordt daarin de topprioriteit genoemd waarbij ruim baan wordt gemaakt voor starters, doorstromers, eenpersoonshuishoudens, senioren, inwoners met een beperking en mensen met een kleine portemonnee.
De drie coalitiepartijen vinden dat mensen die in Nederweert geboren en getogen zijn de kans moeten krijgen om in Nederweert te blijven. Bij nieuwbouwprojecten moet voorrang worden gegeven aan mensen die een sociale en/of economische binding hebben met Nederweert.

Energie

Op het gebied van de overgang naar duurzame energie worden zonneweides en windmolens afgewezen. Er wordt vooral ingezet op zonnepanelen op (bestaande) daken, energiebesparing en alternatieven voor aardgas.

Voorzieningen

Andere opvallende punten uit het programma zijn het realiseren van een samenhangend winkelgebied met inpassing van de bibliotheek en van het gemeenschapshuis De Pinnenhof, al dan niet gerenoveerd of via nieuwbouw. Daarbij blijft gratis parkeren in het centrum.
En verder het stimuleren van kleine sportvoorzieningen in de openbare ruimte zoals beweegtuinen, veldjes voor balsporten en een fitnessparcours. Ook blijven de sportvoorzieningen in alle kernen behouden.

Aanbestedingen

Bij aanbestedingen willen CDA, JAN en VVD voorrang geven aan lokale ondernemingen waar dat wettelijk mogelijk is. Ook komt er een nieuw bedrijventerrein voor lokale ondernemers als daar aantoonbaar behoefte aan is.

Andere programmapunten

Meer groen in de wijk, het actief begeleiden van mensen naar betaald werk of vrijwilligerswerk en mogelijk cameratoezicht op onveilige plekken of locaties met veel overlast, zijn ook punten die opgenomen zijn in het coalitieprogramma.

Agrariërs

De nieuwe coalitie wil toekomstgerichte agrarische ondernemers de ruimte bieden met extra aandacht voor bedrijfsopvolgers, jonge boeren en tuinders. Ook wil ze meewerken aan alternatieve inkomstenbronnen voor boeren zoals duurzame energieopwekking, agrarisch natuurbeheer en kampeermogelijkheden.
Tegelijk is het doel om de knelpunten op het gebied van fijnstof op te lossen en een programma luchtkwaliteit op te stellen.

Schuldenvrij

In het nieuwe coalitieprogramma wordt eveneens geconstateerd dat Nederweert één van de weinige gemeenten in Nederland is die schuldenvrij is. En dat men dat natuurlijk zo wil houden.
Afgesproken is in ieder geval dat de onroerende zaakbelasting alleen met de inflatie wordt verhoogd en dat men kritisch is op de stijging van lokale belastingen. Bovendien worden de inkomsten uit de hondenbelasting gebruikt voor hondenvoorzieningen, zoals speelveldjes.

Goedkeuring

Op 17 mei moet de gemeenteraad het coalitieprogramma officieel goedkeuren. Dan worden ook de drie nieuwe wethouders geïnstalleerd. Dat zijn Carla Dieteren (JAN), Robert ten Kate (CDA) en Jorik Franssen (VVD). De laatste twee zijn nieuw en bovendien met hun 28 en 26 jaar relatief jong.
De coalitie van CDA, JAN en VVD kan rekenen op 12 van de 17 zetels in de gemeenteraad.