Imagocampagne zorg: 'Eerst applaus, nu oorverdovend stil'

Verpleegkundigen aan het werk tijdens de coronacrisis © L1
Het Limburgs Parlement heeft unaniem een motie van de PVV aangenomen om werk te maken van een campagne om de zorg een beter imago te geven.
In de motie wordt het provinciebestuur opgeroepen om er bij de regering op aan te dringen om zo een imagocampagne op te zetten. Ook moet het in Den Haag pleiten voor een veel beter salaris en het verlagen van de werk- en regeldruk voor werknemers in de zorg en de verpleging.

Eerst applaus, nu stil

Tegelijk moet het provinciebestuur geld vrijmaken om op provinciaal niveau eveneens zo een imagocampagne te starten. Dat moet gebeuren samen met partners in de zorg en het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs in Limburg. PVV-fractievoorzitter René Claassen wees er in een toelichting bij de motie op dat de instroom van nieuw personeel in de zorg daalt en het verloop groot is. "Er is een trendbreuk nodig. We kunnen niet lijdzaam toezien en het allemaal maar laten gebeuren. Nadat bij het begin van de corona-pandemie massaal is geklapt voor de mensen in de zorg, is het oorverdovend stil geworden", aldus Claassen.

Zorgvraag neemt toe

In de aangenomen motie wordt er ook op gewezen dat de vraag naar zorg toeneemt, net als de zwaarte daarvan. Dat geldt zeker voor de oudere inwoners van Limburg, zo staat er. Door het tekort aan personeel kan de gevraagde zorg niet altijd worden gegeven. Ook wordt verwezen naar de toenemende regeldruk waardoor er minder daadwerkelijke zorg kan worden geboden.
Gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) kon zich prima vinden in de motie. Hij wees erop dat op basis van een eerder aangenomen motie er geld is voor een provinciale imagocampagne. "En landelijk zullen we ook een signaal afgeven", zo Satijn.