Provincie: gebruik geen grondwater in omgeving van Chemelot

Het industrieterrein in Sittard-Geleen © Fibrant
De provincie Limburg adviseert een deel van de inwoners van de gemeenten Stein en Sittard-Geleen om geen grondwater te gebruiken. Dit vanwege bodemverontreiniging op industrieterrein Chemelot in het verre verleden.
Daarmee blijft het advies van de provincie van kracht dat sinds 1999 geldt.

Schadelijk

Door bodemverontreiniging komen er stoffen of materialen in de bodem of het grondwater die schadelijk zijn voor mens, dier en natuur. "Het gebruik van grondwater benedenstrooms van het bedrijfsterrein tot aan de Maas voor drinkwater, beregening, irrigatie en veedrenking wordt ontraden", aldus de provincie.
Op basis van onderzoek is geconcludeerd dat er op dit moment in de omgeving van Chemelot geen sprake is van gevolgen voor de volksgezondheid. Toch blijft het advies dus gelden.

Nieuw plan

De provincie houdt als bevoegd gezag toezicht op op de bodemverontreiniging door grondeigenaar DSM op Chemelot. Op verzoek van de provincie heeft DSM haar saneringsplan uit 2000 geactualiseerd.
Het college van Gedeputeerde Staten stemt onder voorwaarden in met het nieuwe plan. Eén van die belangrijkste voorwaarden is een financiële zekerheidsstelling, waardoor DSM is gewaarborgd dat de maatregelen uit het plan ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. "Behalve dat nieuwe technieken misschien meer mogelijkheden bieden om de vervuiling ook echt uit de grond te halen, gaan we als provinciebestuur ook korter op de controle zitten", zei oud-gedeputeerde Ruud Burlet vorig jaar over het plan.

Vragen en zorgen

Vanaf 6 april ligt het ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten ter inzage bij de provincie. In een periode van zes weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna neemt het college van Gedeputeerde Staten een definitief besluit over het plan van DSM. Naar verwachting zal dat eind juni of begin juli zijn.
Om vragen te beantwoorden en zorgen bij inwoners weg te nemen, houden de provincie, DSM en de GGD op 25 april een inloopbijeenkomst. Deze avond wordt gehouden in het Van der Valk Hotel in Urmond.