Mogelijk akkoord Schiphol en MAA over een maand verwacht

Maastricht Aachen Airport (MAA) © Jean-Pierre Geusens
Het is de bedoeling dat er over een maand een beginselakkoord op tafel ligt over verregaande samenwerking tussen de Schiphol Group en Maastricht Aachen Airport (MAA).
Dat kan dan worden meegenomen in het definitieve voorstel over de toekomst van MAA. Op 19 april neemt het provinciebestuur daar een besluit over. In een eerste voorlopige notitie wordt samenwerking van MAA met Schiphol een potentieel belangrijke factor genoemd voor de verdere besluitvorming.

Eigenaar

Sinds eind december vorig jaar praten beide partijen met elkaar. Daarbij gaat het zowel om nauwere samenwerking op het gebied van exploitatie van MAA, commercie en vastgoedontwikkeling als om het nemen van een aandeel van de Schiphol Group in MAA. Momenteel is de provincie eigenaar en exploitant van het vliegveld in Beek.

Voorkeur

In de nu gepresenteerde zogeheten 'sonderende notitie' van het provinciebestuur worden de voor- en nadelen van vier toekomstige scenarios voor MAA nader uitgewerkt. Een keuze wordt zoals eerder aangekondigd nu nog niet gemaakt. Het provinciebestuur wil eerst van de Limburgs politiek horen naar welke scenarios de voorkeur uitgaat en wat het vindt van samenwerking met Schiphol. Daartoe wordt op 24 maart een extra commissievergadering gehouden.

Scenario's

Bij drie van de vier scenario's gaat het om de mate en de manier van groei van MAA. In het meest vergaande scenario gaat het om het volledig gebruik maken van de vergunde geluidsruimte. Die zorgt in de omgeving voor 13.400 ernstig gehinderden. Bij het tweede scenario is groei alleen toegestaan als de geluidshinder niet toeneemt, in het derde wordt ingezet op de ontwikkeling naar een duurzaam vliegveld het aandeel van elektrisch vliegen vanaf 2030 sterk groeit. In deze twee scenarios is sprake van maximaal 5.250 ernstig gehinderden. Het vierde scenario gaat over sluiting en een alternatieve invulling van het terrein van de luchthaven bijvoorbeeld een zonnepanelenpark, beperkte woningbouw en landschaps- en natuurontwikkeling.

Overlast verminderen

In de eerste voorlopige notitie is ook een pakket maatregelen van bijna 9 miljoen euro opgenomen om de hinder voor direct omwonenden te verminderen. Het gaat dan om extra geluidsisolatie, het vastzetten van dakpannen, landschappelijke maatregelen, verbetering van de informatievoorziening en een verkoopgarantie als mensen willen verhuizen of compensatie voor de waardevermindering van hun huis.

Second opinion

Het provinciebestuur wil bij zijn definitieve voorstel van half april niet alleen het resultaat van de onderhandelingen met de Schiphol Group betrekken. Maar ook de resultaten van een enquête onder Limburgers over MAA en van een nieuw werkgelegenheidsonderzoek. Ook komt er nog een second opinion over de uitgevoerde maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) en een standpunt van de regering over de nationale betekenis van MAA.
Op 3 juni neemt het Limburgs Parlement een besluit over de toekomst van MAA.