Op de valreep protest tegen Duitse windmolens bij Meinweg

© iStock
Het provinciebestuur heeft ultiem nog een keer bezwaar aangetekend bij de Duitse Kreis Viersen tegen de bouw van vier windmolens vlak over de grens bij Herkenbosch. Volgens het bestuur moet er een grensoverschrijdende milieu-effectrapportage (MER) worden uitgevoerd.
Daarin moet duidelijk worden of, en zo ja, welke effecten er zijn voor het aangrenzende Nationaal Park De Meinweg. Tot dan wil het provinciebestuur dat de vergunning wordt geschorst.

Motie

Het bezwaar is een rechtstreeks gevolg van een recent door het Limburgs Parlement aangenomen PVV-motie. Die haalde het ruim met 31 tegen 12 stemmen. Tegen stemden alleen VVD, GroenLinks en D66.

Veranderde situatie

Ruim anderhalf jaar geleden wees Kreis Viersen het verzoek voor een grensoverschrijdende MER van de hand omdat het effect op de Meinweg gering zou zijn. Het toenmalige provinciebestuur legde zich daar toen bij neer omdat de gehanteerde argumenten als valide en niet weerlegbaar werden beoordeeld.
Volgens de motie is de situatie veranderd na uitspraken van het Europees Hof van Justitie over windmolens in juni en een daarop gebaseerde uitspraak van de Raad van State.

Bezwaar

Daarom trekt het provinciebestuur opnieuw aan de bel bij Kreis Viersen voordat de bezwaartermijn voor de windmolens in de grensgemeente Niederkrüchten is verlopen. In het bezwaar wordt verwezen naar die uitspraken en op basis daarvan gevraagd de bezwaarprocedure niet af te sluiten voordat de grensoverschrijdende MER heeft plaats gevonden.
"Het vorige provinciebestuur durfde geen vuist te maken. Hopelijk doet dit college dat wel", aldus PVV-fractievoorzitter René Claassen.