Opfrisbeurt voor Heerlen-Noord

Directeur van IBA en architect Jo Coenen vertelt tijdens een bijeenkomst. © Facebook, IBA Parkstad
De vele open terreinen in Heerlen-Noord staan op de nominatie 'proeftuin' te worden voor de omvorming tot een 'samenhangend groengebied met toeristisch-recreatieve waarden en plaats voor stadslandbouw'.
De IBA is een tijdelijke projectorganisatie die wordt ingezet om de inrichting, het landschap en de leefbaarheid van de regio Parkstad ‘toekomstbestendiger’ te maken.

Aantrekkelijke regio

Dit in het licht van bevolkingskrimp en de verduurzaming: Parkstad moet een aantrekkelijke regio zijn om te wonen, te ondernemen en te recreëren. Er liggen geen kant-en-klare plannen om de ‘verrommeling’, zoals stedenbouwkundigen de vele open plekken betitelen, aan te pakken.

Één geheel

Het is zeker ook niet de bedoeling om op al die plaatsen 'iets nieuws' te bouwen. Uitgangspunt van het plan is om het ‘verrommelde’ gebied, dat zich uitstrekt van Kasteel Hoensbroek tot de Brunssummerheide, meer tot één geheel te maken en om te vormen tot iets nieuws.
Daarbij wordt aangesloten bij al in gang gezette grotere landschapsen natuurprojecten, waaraan ook de provincie, Natuurmonumenten, het waterschap en buurgemeenten deelnemen. Denk aan de Sibelcogroeve, het Mijnspoor en project Corio Glana.