Provincie: voortaan altijd landbouw-effectrapport

Het hoogwaterproject Ooijen-Wanssum.
Er komt voortaan altijd een landbouw-effectrapportage bij grootschalige provinciale projecten.
Daarin wordt beschreven wat de gevolgen van een plan zijn voor de landbouw. Daar kan dan in de uitvoering rekening mee worden gehouden.

John Verhoijsen
In een statencommissie kreeg CDA-statenlid John Verhoijsen unaniem steun voor dat idee. CDA-gedeputeerde Patrick van der Broeck zei het plan 'nederig en vol enthousiasme uit te voeren.'

Ooijen-Wanssum
Voor het hoogwaterproject Ooijen-Wanssum werd onlangs voor het eerst een landbouw-effectrapportage uitgevoerd. Dat leverde zoveel nieuwe, waardevolle gegevens op dat het nu standaard uitgevoerd gaat worden bij grote projecten.

Het project Ooijen-Wanssum heeft consequenties voor 78 landbouwbedrijven in het gebied. In totaal gaat het daarbij om 420 hectare.

Uitgewerkt voorstel
Gedeputeerde Van der Broeck zei binnenkort met een uitgewerkt voorstel te komen. Daarin staat wanneer wel en wanneer geen effectrapportage wordt uitgevoerd en hoe overlapping met bijvoorbeeld een milieu-effectrapportage kan worden voorkomen.